• TWÓJ KOSZYK :
 • 0

Regulamin sklepu.


Regulamin sklepu internetowego

„POLKAP”

 

Postanowienia ogólne. Rejestracja w Sklepie.:

 

 1. Sklep internetowy POLKAP, działający pod adresem internetowym: WWW.polkap.pl,  prowadzony jest przez Spółkę Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, przy ul. Powstańców Śląskich 1,  wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372055, o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 548-263-33-72, o numerze REGON: 241719500, o kapitale zakładowym wynoszącym: 2.275.000,00 zł., w całości opłaconym – dalej: „Spółka POLKAP”.
 2. Sklep internetowy POLKAP prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet (sprzedaż towarów na odległość). Zamówienia składane w sklepie internetowym POLKAP realizuje Spółka POLKAP.
 3. Przed złożeniem pierwszego zamówienia Klient musi wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY, podając w nim wymagane przez Sklep POLKAP dane. W przypadku zmiany Klient powinien dokonać ich aktualizacji.
 4. O fakcie dokonania pomyślnej rejestracji Klient zostanie poinformowany mailem, na podany przez Klienta adres e-mail.
 5. Każdy zarejestrowany klient posiada w systemie Sklepu POLKAP swoje osobiste konto, do którego w każdej chwili ma dostęp przy użyciu loginu i hasła. Klient zobowiązany jest zadbać o to, aby w posiadanie loginu i hasła nie weszły osoby nieuprawnione.
 6. W trakcie rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi Klienta w Sklepie POLKAP. Klient osobno może także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach marketingowych, jak również w celu przekazywania mu informacji handlowej.
 7. Warunkiem pomyślnej rejestracji w Sklepie POLKAP jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 8. O fakcie zmian w Regulaminie każdy zarejestrowany Klient zostanie powiadomiony mailowo na wskazany podczas rejestracji adres e-mail. Od dnia wejścia w życie zmian w Regulaminie zakupu w Sklepie POLKAP odbywać się będą według nowych zasad.

 

Zamówienia i realizacja zamówień.:

 

 1. Zawartość i ekspozycja sklepu internetowego  POLKAP  nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 2. Ceny podawane w sklepie internetowym POLAKP są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich. Ceny te zawierają podatek VAT, ale nie zawierają kosztów wysyłki towaru do Klienta i innych ewentualnych podatków lub opłat publicznoprawnych, jakie Klient zobowiązany jest ponieść (np. cła). Koszt wysyłki (wraz z ew. innymi opłatami) jest doliczany podczas składania zamówienia i wskazywany Klientowi przed ostatecznym złożeniem oferty. W razie braku akceptacji wysyłki ceny wskazanej w ofercie Klient może odstąpić od składania zamówienia. Koszty i opcje wysyłki znajdują się w zakładce: KOSZTY WYSYŁKI.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep POLKAP  zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te, w tym dotyczące cen i warunków promocji nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Towary w dziale PROMOCJE są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
 5. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon, a na żądanie Klienta faktura VAT oraz wymagane przepisami inne dokumenty.
 6. Zamówienie jest złożone po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówień, który jest aktywny na osobistym koncie Klienta, z chwilą zakończenia procedury zakupowej co następuje wraz z kliknięciem ikony „Złóż zamówienie”. O fakcie złożenia zamówienia Klient jest powiadamiany mailowo na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 7. Zgodnie z ustawą o "ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient, który występuje w charakterze konsumenta i który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne OŚWIADCZENIE na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania towaru. W przypadku odstąpienia umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe.
 8. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany. w odpowiednim opakowaniu, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły widocznych śladów używania, ponad normalne użycie niezbędne do dokonania oględzin zakupionego towaru.
 9. Zwracany towar należy odesłać na adres Spółki POLKAP podany w pkt 1 Regulaminu.
 10. Warunkiem realizacji zamówienia, jest dokonanie przez Klienta zapłaty ceny za zamówiony towar, wraz z kosztami przesyłki, w sposób wybrany w formularzu zamówień.
 11. Brak możliwości składania zamówień z opcją wysyłki „Za pobraniem”.
 12. Klienci, będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną, a każde poprawnie złożone zamówienie jest potwierdzane automatycznie wysyłanym listem poczty elektronicznej e-mail na adres Klienta.
 13. Na czas dostarczenia zamówionego towaru składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
 14. Realizacja zamówienia następuje bezzwłocznie jeszcze tego samego dnia od momentu zaksięgowania zapłaty ceny na koncie bankowym Spółki POLKAP, prowadzonym przez Bank PKO BP S.A., o numerze rachunku 82102024980000860205002011.
 15. Przewidywany czas realizacji zamówień wynosi do 48 godzin, od wpłaty.
 16. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny realizacja zamówienia nie jest możliwa w podanym w pkt 23 czasie, Klient zostanie poinformowany o  tym fakcie pocztą elektroniczną. W takim wypadku Klient może nie wyrazić zgody na przedłużenie czasu realizacji zamówienia i wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części lub całości zamówionego towaru.
 17. Rezygnacja lub zmiana zamówienia, z powodów opisanych w pkt 24, obywa się za pośrednictwem osobistego konta Klienta w Sklepie POLKAP.
 18. Jeżeli Klient nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane za zwrotem wpłaconej przez Klienta kwoty, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania przedpłaty.
 19. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, na warunkach obowiązujących w jej przedsiębiorstwie, które są dostępne na stroni internetowej: http://www.gls-group.eu
 20. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 21. Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy.
 22. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez Sklep POLKAP  jest dzień odbioru przesyłki od firmy kurierskiej.
 23. Możliwy jest także osobisty, odbiór towaru pod adresem Spółki POLAKAP, wskazanym w pkt 1 Regulaminu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 24. O sposobie odbioru (dostarczenia) towaru decyduje Klient składając zamówienie.

 

Reklamacje.:

 

 1. Każdy Klient, na zasadach prawem przewidzianych, ma prawo złożenia reklamacji, przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego dołączonego do przesyłki.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy opisać wadę towaru, a także nr zamówienia.
 3. O sposobie załatwienia reklamacji Klient będzie informowany bez zbędnej zwłoki.
 4. Podstawą załatwienia roszczeń reklamacyjnych jest wykazanie przez klienta, że reklamowany towar został nabyty w Sklepie POLKAP (np. za pomocą paragonu, faktury VAT, itd.)”

 

Postanowienia końcowe.:

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Wszystkie przesyłki wysyłane z zamówionymi towarami są ubezpieczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana - po stronie Klienta leży obowiązek spisania protokołu odbioru z kurierem.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sklep POLKAP z Klientami umów sprzedaży towarów. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie, przechowywanie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

Szybki kontakt
tel. : (+48) 33 853 33 31 w. 245
tel. : (+48) 33 853 33 31 w. 247
e-mail : sklep@polkap.pl
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
43-430 Skoczów
Powstańców Śląskich 1
NIP: 5482633372